Практикум професійного зростання

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Професійні якості, система цінностей майбутнього фахівця надає кожній особистості широкі можливості для саморозвитку, самореалізації під час виконання професійних обов’язків. Цілеспрямований процес дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутнього фахівця сприяє становленню та розвитку вищезазначених якостей, властивостей особистості майбутнього спеціаліста своєї справи. Даний курс забезпечує створення необхідних умов для дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців

Мета курсу

вдосконалення самоосвітньої компетентності

Програмні результати навчання

Студент демонструє знання про позитивні аспекти та недоліки власної професійної діяльності, особливості своєї особистості та її характерні якості; вміння планувати та здійснювати заходи застосування психологічних знань у професійній діяльності; володіння навичками застосовувати методи формування професійно-психологічної компетентності

Автори курсу

Викладачі

Головчук Світлана Юріївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 10 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 68 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0