Рекреаційні ігри


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Рекреаційні ігри - специфічний вид рухової діяльності. Вони є свідомою діяльністю, спрямованою на досягнення поставленої мети. Рекреаційні ігри займають провідне місце як у фізичному вихованні здорової людини, так і в процесі фізичної реабілітації хворих та людей з обмеженими можливостями, дозволяючи на високому емоційному рівні ефективно вирішувати лікувальні та виховні завдання. Рекреаційні ігри відноситься до тих проявам ігрової діяльності, в яких яскраво виражена роль рухів. Для рекреаційної гри характерні творчі активні рухові дії, мотивовані її сюжетом (темою, ідеєю). Ці дії частково обмежуються правилами (загальноприйнятими, встановленими керівником або граючими). Вони направленні на подолання різних труднощів на шляху досягнення поставленої мети (виграти, опанувати певними прийомами)

Мета курсу

розширення базової фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань застосування рекреаційних ігор в процесі фізичної реабілітації хворих та людей з обмеженими можливостями

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати знання про використання рухової активності людини під час дозвілля для збереження та зміцнення здоров'я

Автори курсу

Косік Наталія Леонідівна

Викладачі

Павлюк Аліна Анатоліївна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 6 0 0 0 0 0
Години (180)
Лекції 18 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 66 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 12 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 84 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1