Літературне краєзнавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У курсі вивчення дисципліни студентам необхідно опанувати знаннями з краєзнавства, літературного процесу ХІХ-ХХ століття на Україні, життя письменників, чия творчість була пов’язана з Україною.    

Мета курсу

розширення загальних компетентностей студента, що здобуває гуманітарну освіту, формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-освітнього простору; розширення теоретичного інструментарію студента для дослідження специфіки літературних місць України, життя і творчості письменників, пов’язаних з Україною; поглиблення базової фахової компетентності – вміння розуміти та виявляти специфіку літературного життя в регіонах України, виявляти міжнаціональні зв’язки в творчості письменників. ; розширення додаткової фахової компетентності: визначення особливостей літературного життя в Києві, Київській та інших областях України, розширення літературної компетенції майбутніх вчителів-філологів України.

Програмні результати навчання

Виконання студентами власних дослідницьких проектів (презентації)

Автори курсу

Тверітінова Тетяна Іванівна

Викладачі

Тверітінова Тетяна Іванівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1