Інтермедіальні студії сучасної літератури

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У курсі дисципліни студентам пропонується  опанувати системою знань про закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва; оволодіти методикою інтермедіального аналізу.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей студента, що здобуває гуманітарну освіту, формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-освітнього простору; Розширення теоретичного інструментарію студента для дослідження специфіки сучасного мистецького, зокрема й літературного, процесу, диференціації видів мистецтва; залучення до вивчення творів різних видів мистецтва (живопис, скульптура, кінематограф); Поглиблення базової фахової компетентності – вміння розуміти, аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору; вміння розрізняти специфіку літератури в колі інших видів мистецтва.

Програмні результати навчання

Знати закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва. Оволодіти методикою інтермедіального аналізу. Вміти аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору.

Автори курсу

Бітківська Галина Володимирівна

Викладачі

Бітківська Галина Володимирівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0