Start Up підприємництво

Курс відхилено: . Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Вивчення дисципліни орієнтовано на формування важливих сучасних навичок: підприємницькі – вміння започаткувати та розвивати власний бізнес; креативності – це можливість створювати нове з нічого; побачити можливість і зуміти її розвинути. Завдання навчальної дисципліни:- формування здатності оцінити і перетворити стартап-ідею в успішний бізнес за допомогою:- розробки стартапів і їх презентації;- оцінювання стартапів стосовно перспективності їх впровадження;- доведення стартапів до інвестиційної стадії;- визначення ефективної маркетингової програми реалізації стартапів з використанням інноваційних технологій;- залучення інвестицій (бізнес-ангелів, венчурних фондів, колективних інвестицій на основі крауд-фандінга), що надають спеціалізовані інтернет-ресурси, а також краудфандінговими сайтами;- ознайомити студентів з програмами підтримки розвитку стартапів. Програма навчальної дисципліни є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються тренінгові технології, робота в групах, кейси, бізнес-симуляції, метод перевернутого класу.Структура:Змістові модулі 1. Start-up підприємництво: започаткуванняЗмістовий модуль 2. Формування бізнес-моделі та розробка бізнес-плану у start-up підприємництвіЗмістові модулі 3. Ресурсне забезпечення start-up підприємництваЗмістовий модуль 4. Програми підтримки розвитку start-up підприємництваВ рамках тем або певного модулю курсу можливо зарахування результатів, отриманих у неформальній освіті (вибір з кількох курсів, запропонованих викладачем або за власним вибором, узгодженим з викладачем).  

Мета курсу

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні та управлінні стартапами як інноваційної форми розвитку бізнесу, економічного обґрунтування ефективності та забезпечення успішного функціонування стартап-підприємництва.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:категоріальний апарат зі start-up підприємництва та інноваційного менеджменту;нормативно-законодавчу базу України, яка регулює інноваційну діяльність, зокрема, що стосується продукування та реалізації стартапів;економічну сутність стартапів як інноваційної форми бізнесу, їх місце і роль в діяльності економічних систем;організаційні засади формування та реалізації start-up підприємництва; методи, прийоми й показники оцінювання ефективності реалізації start-up підприємництва;вміти:застосувати отримані знання в практичній діяльності роботи економіста;розрахувати величину економічного ефекту від реалізації стартап-проєкту;обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та реалізацію бізнес-ідей;здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин з метою продукування та реалізації стартап-проєктів;здійснювати бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері інноваційного підприємництва з урахуванням ризиків.працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати ефективності стартап-проєктів.Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування у студентів наступних компетентностей:здатність розуміти основні принципи роботи start-up екосистеми та start-up підприємництва;здатність ефективно працювати в команді стартапу;здатність спродукувати ідею стартапу, формування креативного мислення та дизайну мислення;здатність розробити бізнес-модель start-up підприємництва;здатність створити продукт у start-up підприємництві;здатність підготувати власний проект для пошуку фінансування. 

Автори курсу

Ушенко Наталя Валентинівна

Підрозділ

Кафедра міжнародної економіки,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Ушенко Наталя Валентинівна

Призначення

(Загальне, Магістр)

051.00.01 Міжнародна економіка (магістр); 011.00.01 Педагогіка вищої школи (магістр); 011.00.02 Педагогіка середньої освіти (магістр); 011.00.02 Педагогіка середньої освіти (магістр, заочна); 011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу (магістр); 011.00.03 Корпоративна освіта та розвиток персоналу (магістр, заочна); 011.00.04 Освітній дизайн та коучінг в освіті дорослих (магістр); 011.00.04 Освітній дизайн та коучінг в освіті дорослих (магістр, заочна); 012.00.01 Дошкільна освіта (магістр); 012.00.01 Дошкільна освіта (магістр, заочна); 012.00.02 Педагогіка та методика дошкільної освіти (магістр); 013.00.01 Початкова освіта (магістр); 013.00.01 Початкова освіта (магістр, заочна); 013.00.02 Педагогіка та методика початкової освіти (магістр); 016.00.01 Логопедія (магістр); 016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр); 017.00.01 Фізичне виховання (магістр); 017.00.04 Тренерська діяльність та спортивна підготовка (магістр); 022.00.01 Графічний дизайн (магістр); 022.00.03 Прогнозування моди (магістр); 023.00.01 Образотворче мистецтво (магістр); 024.00.01 Хореографія (за видами) (магістр); 025.00.01 Музичне мистецтво (магістр); 025.00.02 Сольний спів (магістр); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістр); 032.00.01 Історія (магістр); 033.00.01 Філософія (магістр); 035.01.01 Українська мова та література (магістр); 035.01.02 Літературна творчість (магістр); 035.01.03 Українська мова і література, зарубіжна література (магістр); 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура (магістр); 035.01.05 Прикладна філологія (магістр, заочна); 035.041.01 Мова і література (англійська) (магістр); 035.041.01 Мова і література (англійська) (магістр, заочна); 035.043.02 Мова і література (німецька) (магістр); 035.041.03 Переклад (англійська мова) (магістр); 035.051.01 Мова і література (іспанська) (магістр); 035.052.02 Мова і література (італійська) (магістр); 035.055.03 Мова і література (французька) (магістр); 035.065.01 Мова і література (китайська) (магістр); 035.069.02 Мова і література (японська) (магістр); 035/029.00.01 Біографістика і текстологія (магістр); 052.00.02 Політичні технології та консультування (магістр); 053.00.02 Практична психологія (магістр); 053.00.05 Екстремальна та кризова психологія (магістр); 061.00.01 Журналістика (магістр); 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю (магістр); 061.00.03 Видавнича справа та редагування (магістр); 061.00.04 Медіа-комунікації (магістр); 061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (магістр); 061.00.07 Міжнародні медіа та цифрові комунікації (магістр); 072.00.01 Фінанси і кредит (магістр); 073.00.01 Менеджмент організацій та адміністрування (магістр); 073.00.03 Управління закладом освіти (за рівнями) (магістр); 073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр); 081.00.01 Право (магістр); 111.00.02 Математичне моделювання (магістр); 122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи (магістр); 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем (магістр); 227.00.05 Фізична терапія (магістр); 231.00.01 Соціальна робота (магістр); 231.00.02 Соціальна педагогіка (магістр); 231.00.03 Моніторинг і оцінка соціальних програм (магістр); 281.00.01 Державне управління (магістр); 291.00.01 Суспільні комунікації (магістр); 291.00.02 Регіональні студії (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0