Математична теорія стійкості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У даному курсі буде розглянуто основні поняття і методи сучасної математичної теорії стійкості та її застосувань. Зокрема, увагу буде приділено поняттям стійкості за Ляпуновим і асимптотичної стійкості за Ляпуновим. Детально буде розглянуто перший і другий методи Ляпунова та дано їх застосування для вивчення стійкості динамічних систем, які виникають при математичному моделюванні різноманітних явищ природознавства і процесів в техніці. Буде також розглянуто питання нестійкості динамічних систем.

Мета курсу

Ознайомити студентів з основами теорії стійкості та її застосуваннями до дослідження динамічних систем

Програмні результати навчання

- Володіти основами теорії стійкості. - Вміти обирати метод вивчення стійкості конкретних динамічних систем. - Здатність застосовувати перший і другий методи Ляпунова для аналізу конкретних динамічних систем. - Вміти проводити аналіз конкретних динамічних систем на предмет їх стійкості чи не стійкості.

Період навчання

1-й рік, 2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (3) 0 3 3 0
Години (90)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1