Математичні основи криптографії

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Призначення курсу – узагальнити та розширити знання студентів про функції і методи, що можуть бути реалізовані для усунення несанкціонованого доступу до інформації в комп’ютерних системах з боку сторонніх користувачів, та забезпечити їх необхідним знаннями і уміннями для захисту інформації. Розглянуто базові питання криптоаналізу і необхідний для його засвоєння математичний апарат. Висвітлено актуальні проблеми сучасних симетричних і асиметричних криптосистем. А також задачі, які розв’язуються із залученням таких крипто­графічних алгоритмів, як шифрування даних, цифрові підписи, схеми ідентифікації, обмін сеансовими ключами та ін.

Мета курсу

Формування компетентностей майбутніх фахівців в галузі сучасних технологій захисту інформації в комп’ютерних системах.

Програмні результати навчання

- Обізнаність із різними теоріями в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах. - Знання основних методів, технологій, принципів і правил побудови захисту електронних обчислювальних машин, у тому числі персональних комп’ютерів, їх елементів і об’єктів; - Здатність оцінювати джерела і способи дії загроз на об’єкти інформаційної безпеки комп’ютерних систем; - Здатність реалізовувати базові алгоритми кодування та стандартне програмне забезпечення криптографічного захисту інформації; - Здатність працювати з концептуальними моделями розробки, розподілу, обробки, використання та зберігання конфіденціальних документів; - Здатність визначати системи й методи захищеності носіїв інформації.

Автори курсу

Бессалов Анатолій Володимирович

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 6 0 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0