Адиктологія

Курс відхилено: не обрали. Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

В основу курсу покладено сучасні дослідження адиктивної поведінки, які спираються на уявлення про те, що в основі залежної поведінки лежать структурні зміни в організації особистості, які є первинними та обумовлюють єдність поведінкових розладів та можливість їх взаємопереходу, а також твердження, що домінування компенсаторних атрибутів у процесі задоволення інтерактивних потреб в колі значущого спілкування особистості призводить до спотворення емоційно-вольової сфери людини, внаслідок чого може виникнути залежність будь-якого типу.

Мета курсу

Мета: формування компетентностей, необхідних для організації та надання соціальних послуг особам, яким властива адиктивна поведінка

Програмні результати навчання

РН 4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. РН 10. Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи РН 11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу

Автори курсу

Лютий Вадим Петрович

Підрозділ

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,
Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Викладачі

Лютий Вадим Петрович

Призначення

(Магістр)

231.00.01 Соціальна робота (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 5 0 0
Години (150)
Лекції 0 14 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 26 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 10 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 100 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 3 1 0
Максимальна кількість 25 1 0