Авторські та нетрадиційні логопедичні технології (5 курс, КВД, заочна)


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

В процесі навчання здобувачі можуть поглибити знання використання нетрадиційних, авторських методик і технологій корекції та розвитку мовленнєвої діяльності у процесі  корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Мета курсу

Формувати у здобувачів другого (магістерського) рівня систему знань та умінь про сучасні нетрадиційні та авторські методики й технології логопедичного впливу на мовленнєву діяльність осіб різного віку з різним рівнем функціонування.

Програмні результати навчання

Дисципліна «Авторські та нетрадиційні логопедичні технології» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах.  РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і технології корекційно-розвивальної роботи з особами з особливими освітніми потребами, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб. РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій. РН 6. Встановлювати ефективну взаємодію з батьками, колегами, фахівцями, різними соціальними інституціями з метою забезпечення якості спеціальної та інклюзивної освіти на засадах партнерства. РН 9. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та іноземною мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері спеціальної та інклюзивної освіти. РНУ 15. Розробляти нейрологопедичні програми компенсації та відновлення вроджених і набутих мовленнєвих дисфункцій у осіб із різними труднощами функціонування організму з урахуванням механізмів їхнього виникнення та реалізовувати їх у логопедичній практиці у поєднанні з нейротехнологіями у процесі комплексної абілітації/реабілітації дітей та дорослих з порушеннями розвитку.

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Призначення

(Магістр)

016.00.01 Логопедія (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 2.5 2.5 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0