Адаптація та модифікація освітнього процесу для учнів з розладами аутистичного спектра

Курс відхилено: не обрали. Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

В процесі навчання студенти зможуть оволодіти: знаннями щодо технологій, методів та засобів відповідного і безперешкодного освітнього середовища для осіб з РАС; уміннями здійснювати оцінку наявного середовища і планування змісту та алгоритму його перетворення відповідно до сучасних орієнтирів та потреб осіб з РАС, які перебувають у закладі освіти, а також для їхніх однокласників з типовим розвитком. Студенти навчаться конструювати відповідне й безперешкодне середовище для навчання осіб з РАС, що охоплює освітній простір й діяльність команди супроводу, яка визначає потреби та конкретні вимірювані цілі для кожного учня з РАС, розробляє дієву супровідну документацію, впроваджує цілеспрямований і послідовний супровід та здійснює моніторинг динаміки успіху

Мета курсу

Формувати здатність застосовувати знання про методи та засоби адаптації та модернізації освітнього середовища з опорою на міжнародні стандарти для учнів з РАС задля розбудови відповідного й безперешкодного їхнього навчання разом з однолітками у закладі освіти. Формувати здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку дітей з РАС в умовах інклюзивного освітнього середовища. Сприяти становленню здатності ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами на засадах партнерства. Розвивати уміння планування та надання системної допомоги особам з аутизмом  у закладах загальної середньої освіти.

Програмні результати навчання

РН 2. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань, створення нових та удосконалення традиційних технологій викладання і супроводження та в ширших мультидисциплінарних контекстах.РН 3. Розробляти та впроваджувати інноваційні методики і стратегії втручання для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з розладами аутистичного спектра, генерувати нові ідеї для удосконалення навчання, виховання, розвитку та соціалізації цих осіб.РН 4. Добирати та застосовувати ефективні методики комплексного оцінювання розвитку дітей, рефлексувати та критично аналізувати достовірність одержаних результатів оцінювання, визначати на основі їх інтерпретації особливі освітні потреби дітей та рівень освітньої підтримки.РН 5. Аргументувати, планувати та надавати психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомогу) відповідно до рівня функціонування, обмеження життєдіяльності та розвитку дитини з особливими освітніми потребами, забезпечувати ефективність власних дій.

Підрозділ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти,
Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

Призначення

(Магістр)

016.00.02 Втручання при аутизмі (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0