Адміністративна реформа в Україні та у зарубіжних країнах

Курс відхилено: не обрали. Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Важливим чинником   виходу    із    трансформаційної    кризи українського суспільства є створення сучасної,  ефективної системи державного  управління.  Необхідність  формування  нової   системи державного  управління як інструменту подолання кризи в Україні до останнього часу недооцінювалась.      Нова система  державного  управління  в  Україні   має   бути створена шляхом проведення адміністративної реформи.      Існуюча в Україні система державного управління залишається в цілому неефективною,  вона еклектично  поєднує  як  інститути,  що дісталися у спадок від радянської доби,  так і нові інститути,  що сформувалися  у  період  незалежності  України.   Ця   система   є внутрішньо суперечливою, незавершеною, громіздкою і відірваною від людей,  внаслідок чого існуюче державне управління стало гальмом у проведенні соціально-економічних і політичних реформ.      Тому зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній  перебудові  існуючої  в  Україні  системи  державного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого - у розбудові деяких  інститутів  державного  управління,  яких  Україна  ще  не створила як суверенна держава.      Метою адміністративної  реформи  є  поетапне  створення такої системи державного управління,  що забезпечить становлення України як високорозвинутої,  правової, цивілізованої європейської держави з високим  рівнем  життя,  соціальної  стабільності,  культури  та демократії,  дозволить  їй  стати  впливовим  чинником  у світі та Європі. Її метою є також формування системи державного управління, яка   стане  близькою  до  потреб  і  запитів  людей,  а  головним пріоритетом її діяльності  буде  служіння  народові,  національним інтересам.  Ця  система  державного управління буде підконтрольною народові,  прозорою,   побудованою   на   наукових   принципах   і ефективною.  Витрати  на утримання управлінського персоналу будуть адекватними фінансово-економічному стану держави.      Для досягнення  мети  адміністративної  реформи  в  ході   її проведення має бути розв'язано ряд завдань:      - формування ефективної  організації  виконавчої  влади  як  на центральному, так і на місцевому рівнях управління;      - формування сучасної системи місцевого самоврядування;      - запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади і   місцевого   самоврядування  як  діяльності  щодо  забезпечення реалізації  прав  і  свобод   громадян,   надання   державних   та громадських послуг; - організація на  нових  засадах  державної  служби та служби в органах місцевого самоврядування;      - створення сучасної  системи  підготовки   та   перепідготовки управлінських кадрів;      - запровадження раціонального   адміністративно-територіального устрою.    Ознайомлення студентами з арсеналом форм та методів можливого досягнення зазначених завдань і становить основну мету навчального курсу.

Мета курсу

формування у майбутніх фахівців належного рівня правових знань, системи професійних навичок та умінь щодо практичного застосування положень адміністративного та адміністративно-процесуального законодавства стосовно проведення адміністративної реформи в повсякденному житті з урахуванням специфіки вищого закладу освіти, де вивчається навчальна дисципліна.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: -        зміст та предмет вивчення курсу «Адміністративна реформа»; -        понятійно-категоріальний апарат стосовно правового інструментарія, який визначає процес здійснення адміністративної  реформи; -        сутність і зміст явищ і процесів, які стосуються: формування ефективної  організації  виконавчої  влади  як  на центральному, так і на місцевому рівнях управління; формування сучасної системи місцевого самоврядування; надання   державних   та громадських послуг; організації на  нових  засадах  державної  служби та служби в органах місцевого самоврядування; запровадження раціонального   адміністративно-територіального устрою тощо: -        актуальні проблеми та перепони щодо запровадження адміністративної  реформи в Україні; -        позитивний та негативний досвід впровадження окремих засобів та заходів адміністративної  реформи в зарубіжних країнах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: -        орієнтуватися в чинному законодавстві щодо проведення адміністративної  реформи; -        вільно використовувати юридичну термінологію стосовно явищ і процесів щодо здійснення адміністративної  реформи; -        потенційно бути здатним застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Адміністративна реформа»; -        сформулювати та висловлювати власну думку з актуальних питань стосовно проведення адміністративної  реформи; -       застосовувати знання, які отримані при вивченні курсу «Адміністративна реформа», при розв’язанні теоретичних та практичних проблем, які стосуються удосконалення арсеналу форм та методів публічного управління.

Автори курсу

Баклан Олег Володимирович

Підрозділ

Кафедра публічного права,
Факультет права та міжнародних відносин

Викладачі

Баклан Олег Володимирович

Призначення

(Загальне, Магістр)

081.00.01 Право (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (6) 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0