Децентралізація як спосіб вдосконалення публічної влади: європейський досвід та перспективи України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна присвячена: вивченню категорійно-понятійного апарату про децентралізацію, її види та особливості прояву на практиці; ознайомленню із зарубіжним досвідом децентралізації, зокрема на прикладі як європейських країн, так і окремих країн інших континентів; вивчення децентралізаційних процесів у незалежній Україні та їх регулювання конституційно-правовими актами; підготовці студентів до розуміння сутності і змісту явищ і процесів як національній системі публічного управління загалом, так і в місцевому самоврядуванні зокрема.

Мета курсу

Формувати у студентів системне розуміння децентралізації як способу вдосконалення публічної влади, одним з ключових видів якої є місцеве самоврядування, ознайомлення із зарубіжним досвідом децентралізації та особливостями національного конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування; розвивати вміння обґрунтовувати власну правову позицію у цій сфері та здатність аналізувати правові явища; виховувати впевненість у необхідності висувати переконливі заперечення стосовно аргументів опонента

Програмні результати навчання

- знання про сутність і зміст децентралізаційних явищ і процесів у системі публічної влади, і зокрема у вітчизняній системі місцевого самоврядування; - орієнтування в чинному законодавстві, яке регулює відносини у сфері публічної влади.

Автори курсу

Грицяк Ігор Андрійович

Викладачі

Грицяк Ігор Андрійович

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 0 0 0
Години (60)
Лекції 16 16 16 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 12 12 12 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0