Курортологія


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до циклу професійно-практичної підготовки бакалаврів напряму «Здоров’я людини». Курортологія вивчає лікувальні властивості природних фізичних факторів, характер їх дії на організм людини, можливості їх застосування з лікувальною і профілактичною метою на курортах і поза їх межами, яка розробляє рекомендації для санаторно-курортного лікування і методи застосування курортних факторів при різних захворюваннях. Крім того, до завдань курортології входять пошук і дослідження курортних ресурсів, вивчення потреб населення в санітарно-курортному лікуванні і розробка наукових основ його організації, принципів і нормативів курортного будівництва і благоустрою, включаючи питання санітарної охорони курортів. Розділами курортології є бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; окремий розділ вивчає питання організації, планування і будівництва курортів. Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових дисциплін - фізіології, гігієни та інших наук

Мета курсу

Розширення базової фахової компетентності бакалаврів напряму підготовки «Здоров’я людини» з питань застосування природних фізичних факторів з реабілітаційною та профілактичною метою на курортах і поза їх межами

Програмні результати навчання

Здатність визначити ефективні підходи до вибору необхідного методу курортології з лікувальним призначенням, усвідомлювати особливості використання природних фізичних факторів при різних захворюваннях і травмах

Автори курсу

Бісмак Олена Василівна

Викладачі

Бісмак Олена Василівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 6 0 0
Години (180)
Лекції 0 0 0 42 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 42 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 84 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0