PR у музичному мистецтві


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Курс «PR у музичному мистецтві» допоможе розвинути практичну діяльність студентів-магістрів, який є невід’ємною складовою творчого процесу артиста-вокаліста та сприяє їх підготовці до творчої діяльності, допомагає сформувати комунікативні компетенції високого рівня.  Завдання курсу: висвітлення мети, завдань, принципів організації PR зав’язків із громадськістю артистів-вокалістів, їх позиціювання у громадськості, мас-медіа, інтернеті тощо.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей:  ЗК-2 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК-3 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК-4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК-7 Здатність до міжособистісної взаємодії. ЗК-9 Здатність працювати автономно. Розширення основної фахової компетентності: СК-1 Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої власні художні концепції. СК-7 Здатність аналізувати виконання музичних творів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. СК-8 Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу. Розширення вибіркової фахової компетентності: ознайомлення із організацією PR у музичному просторі та особливостями створення іміджу в артиста-вокаліста.

Програмні результати навчання

РН 7 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.РН-9 Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, їх планування та ресурсне забезпечення.РН-10 Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики. У результаті вивчення курсу студенти мають знати: - принципи організації PR; - принципи формування іміджу артиста-вокаліста у суспільстві; - шляхи творчого пошуку для вирішення обраної проблематики. вміти: - застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Автори курсу

Лєвіт Дмитро Анатолійович

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Факультет музичного мистецтва і хореографії

Викладачі

Лєвіт Дмитро Анатолійович

Призначення

(Магістр)

025.00.02 Сольний спів (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 25 1 0