Бюджет та бюджетна система

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У системі заходів, спрямованих на розвиток інформаційного суспільства, визначальним є фінансове забезпечення, у якому ключову роль відіграють бюджет і бюджетна система. Адже від їх ефективного формування і використання, від форм і методів мобілізації доходів і розподілу видатків держави залежать темпи економічного зростання, соціальний захист і соціальне забезпечення населення. Завдання навчальної дисципліни «Бюджет та бюджетна система»: - формування цілісного уявлення про теоретичні і практичні основи побудови бюджетної системи, бюджетного процесу та управління бюджетними ресурсами; - поглиблення знань з питань формування системи доходів і використання видатків державного і місцевих бюджетів, їх збалансування; - оволодіння методикою кошторисного фінансування; - набуття поглиблених знань з питань бюджетного фінансування реалізації окремих функцій держави і місцевого самоврядування; - формування знань з організації бюджетного процесу за окремими його стадіями; - придбання практичних навичок розрахунку бюджетних показників. Предметом навчальної дисципліни є фінансово-економічні відносини, що виникають з приводу формування і використання бюджетних коштів на всіх рівнях бюджетної системи.

Мета курсу

Отримання знань з теорії та методології функціонування бюджетної системи держави та їх закріплення у практичних розрахунках. Вивчення особливостей функціонування бюджетної системи держави. Вивчення механізмів функціонування бюджетів на місцевому та державному рівнях.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бюджет та бюджетна система» студенти повинні знати: - законодавчу та нормативну базу України, що регулює та регламентує умови побудови бюджетної системи, формування і використання бюджетних ресурсів, бюджетний процес; - теоретичні основи функціонування державного і місцевих бюджетів; - методологічні підходи до управління бюджетною системою; - порядок фінансового забезпечення реалізації окремих функції держави і місцевої влади; - організацію бюджетного процесу; - особливості казначейського обслуговування бюджетів; - основи бухгалтерського обліку виконання бюджету та його організації в бюджетних установах; - методи аналізу бюджетних показників і оцінки стану бюджету; - механізм бюджетного контролю. вміти: - обґрунтувати теоретичні основи функціонування бюджету з урахуванням його багатоаспектної суті; - сформувати пакет нормативно-правової документації, що регламентує бюджетний процес; - скласти кошторис бюджетної установи; - провести аналіз бюджету та оцінку його стану; - здійснювати наукові дослідження з проблем функціонування бюджетної системи. володіти: - навичками самостійного набуття знань щодо аналізу подальших змін бюджетної системи; - категоріальним апаратом навчальної дисципліни; - методами бюджетного планування та прогнозування; - нормативно-правовим забезпеченням щодо вирішення питань у бюджетній сфері; - підходами щодо обґрунтування рішень з бюджетної політики держави.

Автори курсу

Сосновська Ольга Олександрівна

Викладачі

Сосновська Ольга Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0