Акторська майстерність артиста-вокаліста


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Курс «Акторська майстерність артиста-вокаліста» спрямований на виявлення, розвиток і відшліфування акторських здібностей студента, надання необхідних знань і розвиток навичків зі сценічної пластики, ритміки, основ етики на сцені та акторської майстерності. Завдання курсу: пробудження індивідуальності артиста-вокаліста; знаходження характерних рис у створенні сценічного образу;  допомогти здобувачу свідомо підходити до розвитку власного акторського інструментарію; оволодіння техніками сценічної гри і принципами їх застосування;надання можливості працювати з драматургічним матеріалом (від першого знайомства аж до втілення його на сцені).   

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей: ЗК-1 Здатність до спілкування державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-2 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК-4 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. ЗК-5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК-6 Навички міжособистісної взаємодії. ЗК-7 Здатність бути критичним і самокритичним. ЗК-8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК-11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК-12 Здатність працювати автономно. ЗК-13  Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. ЗК-14  Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.ЗК-15 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Програмні результати навчання

РН-1 Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну майстерність володіння інструментом на належному фаховому рівні під час виконавської діяльності. РН-3 Демонструвати різні методики удосконалення виконавської діяльності РН-4 Аналізувати музичні твори з виокремленням їх належності до певної доби, стилю, жанру, особливостей драматургії, форми та художнього змісту. РН-5 Відтворювати драматургічну концепцію музичного твору, створювати його художню інтерпретацію. РН-8 Демонструвати володіння музично-аналітичними навичками    в процесі створення виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. РН-12 Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.РН-17 Демонструвати аргументовані знання з особливостей музичних стилів різних епох.

Автори курсу

Лєвіт Дмитро Анатолійович

Підрозділ

Кафедра академічного та естрадного вокалу,
Факультет музичного мистецтва і хореографії

Викладачі

Сохань Максим Олександрович

Призначення

(Бакалавр)

025.00.02 Сольний спів

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (5) 0 0 1 2 2 0
Години (150)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 14 28 28 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 0 0 2 4 4 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 14 28 28 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0