Податки та податкова система

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Становлення і розвиток податкової̈ системи України на кожному етапі відбиває ті завдання та намагання, які визначаються державною та економічною політикою з урахуванням трансформаційних процесів. Динамічність розвитку ринкових відносин обумовлює необхідність під час вивчення дисципліни звертати увагу на зміни в податковій політиці держави, вивчаючи діюче податкове законодавство і нормативні документи. Завдання навчальної дисципліни «Податки та податкова система»:-     засвоєння теоретичних та організаційних основ податкової системи;-     ознайомлення з особливостями діяльності Державної фіскальної служби України; -     вивчення організаційних особливостей обліку платників податків; -     вивчення методики розрахунків основних видів загальнодержавних та місцевих податків; -     розгляд порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; -     аналіз особливостей та умов перекладання податків; -     дослідження організації альтернативних систем оподаткування; -     виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення платників від сплати податків. Предметом навчальної дисципліни «Податки та податкова система» є економічні відносини з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного доходу для створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів. Отримані знання є необхідними для фахівців з оподаткування, планування податків, податкових менеджерів, приватних підприємців, керівників малих підприємств.

Мета курсу

Отримання знань з теорії та методології функціонування податкової системи держави на основі опрацювання питань податкового планування на рівні держави і підприємств, вивчення порядку адміністрування податків та зборів, компетенції контролюючих органів, повноважень посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства. Вивчення особливостей функціонування податкової системи держави. Вивчення механізмів функціонування окремих податків та зборів в Україні та формування практичних навичок з їх розрахунку.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  принципи побудови, функціонування і розвитку податкової системи України;  економічну сутність оподаткування як складової частини державного регулювання економіки;  функції податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві макроекономічні показники;  визначення елементів податку;  організацію роботи Державної фіскальної служби України;  основні види загальнодержавних і місцевих податків і зборів;  порядок проведення податкових розрахунків, складання звітності та сплати до бюджету податків і зборів;  права і обов'язки, відповідальність платників податків і зборів; вміти:  аналізувати наслідки реалізації відповідної податкової політики держави;  формувати базу оподаткування;  розраховувати суми податкових зобов'язань з загальнодержавних та місцевих податків і зборів;  користуватися нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики;  планувати на відповідну дату розмір податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових наслідків;  застосовувати отримані знання у професійний діяльності. володіти:  навичками самостійного набуття знань щодо аналізу подальших змін податкової системи;  категоріальним апаратом навчальної дисципліни;  методами визначення податкових зобов'язань із загальнодержавних та місцевих податків і зборів;  нормативно-правовим забезпеченням щодо вирішення питань у податковій сфері;  підходами щодо обґрунтування рішень з податкової політики на мікро - та макрорівнях.

Автори курсу

Сосновська Ольга Олександрівна

Викладачі

Сосновська Ольга Олександрівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0