Зброєзнавство

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – історія та типологія холодної зброї. Висвітлюються основні віхи історії холодної зброї, її типи, принципи функціонування та особливості художнього оздоблення. Зброя розглядається як мистецька спадщина та об’єкти, що мають художню та історичну цінність

Мета курсу

Поглиблення базових компетентностей (за спеціальностями «Образотворче мистецтво» та «Дизайн») (художньо-творчої, мистецтвознавчої, інтегральної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент формує знання про історію холодної зброї як предмету декоративно-прикладного мистецтва

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (6) 0 0 0 0 0 6
Години (180)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0