Міфологія

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Предмет навчальної дисципліни – міфологічні системи різних країн світу. Досліджуються міфологічні системи Давнього Сходу (шумеро-аккадська та давньоєгипетська міфологія), антична міфологія (давньогрецька та давньоримська), японська, китайська, американська міфологічні системи.

Мета курсу

Формування базових фахових компетентностей (за спеціальністю): мистецтвознавчої, культурологічної, художньо-творчої)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати змогу сформувати знання про міфологічні системи країн світу, отримати навички з аналізу мистецьких творів міфологічного жанру

Автори курсу

Романенкова Юлія Вікторівна

Викладачі

Романенкова Юлія Вікторівна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0