Історія мюзиклу

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс належить до циклу дисциплін фахової підготовки вчителів музичного мистецтва та є доповненням до курсу «Історія естради». Предмет навчальної дисципліни – особливості розвитку жанру мюзиклу в історичній ретроспективі кін. XIX – поч. XXI ст., узагальнення творчих досягнень зарубіжних та вітчизняних майстрів цього жанру.

Мета курсу

Загальні компетенції - спроможність до естетичного оцінювання і впровадження кращих зразків у жанрі мюзиклу до художньо-педагогічної діяльності; здатність до визначення засобів музичної виразності, використаних в організації музичного твору; здатність до вербалізації музичних образів; здатність до інтегрування знань та умінь, отриманих на заняттях з інших курсів напрямку «Музичне мистецтво». Основна/базова фахова компетенція: а) методична — здатність застосовувати базові філософські, психолого-педагогічні та методичні знання і вміння для формування ключових і предметних компетентностей; б) музично-інформаційна і технологічна — здатність до самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет, нотних збірках, навчально-методичних посібниках. Додаткова компетенеція – а) мистецтвознавча — знання історії музики, розуміння закономірностей становлення й розвитку мистецта жанровій та стильовій галузі естрадної музики; знання творчого доробку композиторів, що працювали у протожанрах та жанрових різновидах мюзиклу від середини ХІХ століття до сьогодення; здатність застосовувати знання з історії музики та інших видів мистецтва у професійній діяльності; б) музично-теоретична — знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні положення теорії музики, гармонії, поліфонії; здатність до теоретичного аналізу музичних творів різних форм

Програмні результати навчання

здатність до міжособистісного спілкування, толерантності; вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури мовлення, основами спілкування іноземними мовами; володіння навичками самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет та методами його оброблення із засосуванням сучасних музично-інформаційних технологій; мисленнєва активність, творчий підхід до розв’язання нестандартних творчих ситуацій і завдань.

Період навчання

3-й рік, 4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 2 2 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0