Системи музичної освіти зарубіжних країн

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Спецкурс «Системи музичної освіти зарубіжних країн» є складовою частиною професійно-орієнтованого циклу дисциплін. Основа навчальної дисципліни – новітні дослідження музичної педагогіки, методики музичного виховання та суміжних наук. Теоретичні знання підкріплюються конкретними прикладами практичного застосування найкращих досягнень авторських методик музичної освіти зарубіжних країн в сучасному освітньому просторі.

Мета курсу

Розширення загальних та фахових компетентностей: комунікативної (толерантність), самоосвітньої, музично-теоретичної, методичної, організаційної

Програмні результати навчання

Знати: - процеси становлення і розвитку систем музичної освіти зарубіжних країн в історичній ретроспективі. Вміти: - вивчати, узагальнювати та впроваджувати в практичну роботу передовий музично-педагогічний досвід зарубіжних країн; - аналізувати і творчо переосмислювати провідні авторські методики та педагогічні системи музичної освіти зарубіжних країн; - використовувати в музично-педагогічному процесі сучасні методи та прийоми музичного навчання і виховання; - оцінювати (естетичне оцінювання) і впроваджувати кращі зразки музичного мистецтва у художньо-педагогічну діяльність; - практично оволодіти музично-виконавським репертуаром.

Автори курсу

Ткач Марія Михайлівна

Викладачі

Ткач Марія Михайлівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 2 2
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1