Музика етносів України

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс належить до циклу дисциплін фахової підготовки вчителів музичного мистецтва та є доповненням до курсу «Історія музики». Предмет навчальної дисципліни – особливості розвитку музики етносів України ХІХ – 1-а пол. ХХ ст. Курс спрямований на розширення загальних та поглиблення фахових компетентностей, а саме: Світоглядної — наявність ціннісно-орієнтаційної позиції, загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів, розуміння значущості для власного розвитку історичного досвіду людства. Інформаційної — здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань; здатність до ефективного використання інформаційних технологій у соціальній та професійній діяльності.Мистецтвознавчої — знання історії музики, розуміння закономірностей становлення й розвитку музичного мистецтва у визначений період, здатність застосовувати знання з історії музики та інших видів мистецтва у професійній діяльності. Музично-теоретичної — знання, розуміння і здатність застосовувати на практиці основні положення теорії музики, гармонії, поліфонії; здатність до теоретичного аналізу музичних творів різних форм, жанрів і стилів; сформованість музично-теоретичного тезаурусу.

Мета курсу

Поглиблення фахової компетентності, зокрема, мистецтвознавчої — знання історії музики народів України у ХІХ – 1-а пол. ХХ ст., здатності застосування отриманих знань у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати знання з історії і теорії музики, гармонії, аналізу музичних творів у навчальній, виховній та культурно-освітній роботі в загальноосвітній школі. Володіння навичками самостійного пошуку музичного матеріалу в мережі Інтернет та методами його оброблення із застосуванням сучасних музично-інформаційних технологій. Володіння методами розвитку в учнів музичних здібностей та формування елементарних музично-теоретичних знань. Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері музичного мистецтва та музичної педагогіки. Мисленнєва активність, творчий підхід у вирішенні нестандартних завдань.

Автори курсу

Вишинський Віталій Володимирович

Викладачі

Вишинський Віталій Володимирович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0