Адміністративний менеджмент

Курс відхилено: . Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Дисципліна знайомить магістрантів як обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, сучасні практики управління закладами освіти, в тому числі до визначених цілей та міжнародних стандартів. Її вивчення надасть можливість встановлювати цінності, бачення,місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальший напрям розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани; створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління; аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації

Мета курсу

Метою вивчення дисципліни є підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією та її структурними підрозділами.

Програмні результати навчання

Результати навчання за дисципліною: – Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний, аналітичний та цифровий інструментарій для управління у непередбачуваних умовах в тому числі, з урахуванням особливостей управління електронним навчанням; – Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти), також такі, що стосуються управління електронним навчанням, та обґрунтовувати методи їх вирішення. – Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному та тактичному розрізах, в тому числі розвитку електронного навчання. – Вміння делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

Автори курсу

Акіліна Олена Володимирівна

Підрозділ

Кафедра управління,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Акіліна Олена Володимирівна

Призначення

(Магістр)

073.00.04 Управління електронним навчанням у міжкультурному просторі (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 8 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 8 0 0
Модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 104 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 8 1 0
Максимальна кількість 25 1 0