Композиція шрифтової графіки

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування фахових компетентностей студентів напрямів підготовки «Дизайн» та «Образотворче мистецтво». Предмет навчальної дисципліни: організація форми літери, композиційні закономірності шрифтового формоутворення, методи та засоби графіки шрифтових форм. Курс містить відомості, необхідні для формування й поглибленого розвитку професійного мислення майбутніх фахівців – дизайнерів та художників. Завдання курсу: формування розуміння шрифтів як культурно-історичної цінності, ознайомлення з основними етапами розвитку шрифтів та розуміння логіки їхнього стилеутворення; оволодіння основами роботи дизайнера зі шрифтовими формами й шрифтовою композицією; ознайомлення з методами та засобами графіки шрифтових форм та оволодіння виражальними можливостями проектно-графічних засобів; формування умінь і навичок роботи зі шрифтовими графічними техніками та інструментами; формування й розвиток професійного мислення майбутніх фахівців графічного дизайну.

Мета курсу

Формування у студентів компетентностей для вирішення широкого спектру багатопланових задач в галузі графічного дизайну й дизайну візуальних комунікацій, друкованої продукції, реклами, пакування, цифрового середовища шляхом розвитку шрифтової культури та розуміння ролі й значущості шрифтового формоутворення.

Програмні результати навчання

- Здатність до аналізу шрифтів та коректного застосування виражальних можливостей літерних форм, творчого застосування знань щодо особливостей шрифтових графічних технологій, професійного застосування можливостей сучасної графіки до пошуку новизни у шрифтових формах. - Здатність до коректного визначення методів та засобів виявлення й відображення графічної пластики композиційного рішення та творчого застосування композиційних основ роботи зі шрифтовими формами в проектуванні дизайн-об’єктів.

Автори курсу

Васильківська Олена Іванівна

Викладачі

Васильківська Олена Іванівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1