3D комп'ютерне моделювання і друк

Курс відхилено: . Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

У даному курсі будуть розглянуті сучасні технології тривимірного моделювання графічних об’єктів; базові поня­ття тривимірної комп'ютерної графіки, області застосування тривимірної графіки, а також переваги та недоліки її використання; способи створення, перетворення і аналізу тривимірних графічних зображень; розв’язання практичних задач із застосуванням сучасних комп’ютерних систем автоматизованого проєктування.

Мета курсу

Мета -  формування системних відомостей та удосконалення практичних навичок побудови на високому технічному рівні складних тривимірних графічних об’єктів для подальшого ефективного використання у професійній діяльності.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості використання різних технік комп’ютерного моделювання складних тривимірних графічних об’єктів; програмні засоби тривимірного моделювання об’єктів для розв’язання практичних задач; технологічні принципи підготовки тривимірних об’єктів до друку та налаштування параметрів 3-D принтера в залежності від фізичних характеристик витратного матеріалу. Вміти  аналізувати складні графічні образи; використовувати програмні засоби тривимірного  моделювання; використовуючи сучасні програмні засоби, створювати об’єкти та налаштовувати їх до 3-D друку.

Автори курсу

Співак Світлана Михайлівна

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Білоус Владислав Володимирович, Співак Світлана Михайлівна

Призначення

(Бакалавр)

122.00.01 Інформатика (Вибірковий блок 3 "Вибір з каталогу курсів")

Період навчання

4-й рік*

* в залежності від вибору студента або початку вивчення

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 7 8
Години (210)
Лекції 0 0 0 0 28 32
...з них дистанційно 0 0 0 0 14 16
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 70 80
...з них дистанційно 0 0 0 0 30 40
Модульний контроль 0 0 0 0 14 16
...з них дистанційно 0 0 0 0 14 16
Самостійна робота 0 0 0 0 98 112

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0