START-UP проекти в IT галузі

Курс відхилено: . Відредагуйте та збережіть курс для повторної перевірки.

Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Вивчення дисципліни орієнтовано на формування важливих сучасних навичок: підприємницькі – вміння започаткувати та розвивати власний бізнес; креативності – це можливість створювати нове з нічого; побачити можливість і зуміти її розвинути. Основними завданнями дисципліни є: Закріпити уявлення про створення та розвиток IT-продуктів.Сформувати розуміння нетехнічних професій в продуктовому IT.Розвинути продуктове та підприємницьке мислення.Надихнути розвиватись в ІТ-сфері та створювати власні IT-продукти.Під час курсу студенти матимуть можливість створювати власні проєкти та подавати їх на конкурс стартапів.Дисципліна представлена як  поєднання самостійної роботи здобувача з роботою на лекціях та практичних заняттях. З метою засвоєння теоретичних знань з кожної теми передбачені практичні завдання, що стосуються відповідного етапу створення власного стартапу. Також передбачено можливість розробки прототипів своїх ідей, здійснення анкетування та участі у ділових іграх. Це забезпечує самостійність навчання, сприяє глибокому і всебічному вивченню навчальної дисципліни, дає можливість навчитися швидко й правильно орієнтуватися у вихідній інформації та вирішувати важливі питання, що стосуються інноваційного підприємництва взагалі та створення та управління стартапу зокрема.

Мета курсу

обґрунтування, систематизація та узагальнення закономірностей, умов, принципів, процесів і специфічних особливостей здійснення стартап-підприємництва на засадах проєктного підходу, формування системи знань і практичних навичок у створенні та управлінні стартапами як інноваційної форми розвитку бізнесу, економічного обґрунтування ефективності та забезпечення успішного функціонування стартап-підприємництва.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете: знати: які етапи створення та розвитку IT-продуктів існують, а також критерії, за якими визначається їхня успішність;з яких фахівців можуть складатися продуктові команди IT-стартапів, їхні ролі в команді;поняття маркетингу в сфері продуктового ІТ, способи дослідження та впливу на цільову аудиторію продукту;особливості роботи технічної та нетехнічної складової продуктової команди, аспекти застосування мов програмування в залежності від продукту; уміти: визначати успішність IT-продуктів за допомогою спеціальних метрик;формувати продуктову команду для запуску власного стартапу;валідувати свої ідеї за допомогою кількісних та якісних опитувань, а також завдяки тестуванню гіпотез;оперувати основними маркетинговими інструментами для просування продукту;взаємодіяти з технічними членами команди, розуміючи, яку роль та функцію вони відіграють в розробці продукту;мислити продуктовими та підприємницькими категоріями;виконувати  базові компетенції на рівні trainee продакт-менеджера.

Автори курсу

Кучаковська Галина Андріївна, Носенко Тетяна Іванівна

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Кучаковська Галина Андріївна, Носенко Тетяна Іванівна

Призначення

(Бакалавр)

122.00.01 Інформатика (Вибірковий блок 3 "Вибір з каталогу курсів")

Період навчання

4-й рік*

* в залежності від вибору студента або початку вивчення

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (8) 0 0 0 0 7 8
Години (210)
Лекції 0 0 0 0 18 20
...з них дистанційно 0 0 0 0 9 10
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 38 44
...з них дистанційно 0 0 0 0 10 16
Модульний контроль 0 0 0 0 14 16
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 140 160

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0