Кольорознавство та колористика в дизайні

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних компетентностей студентів усіх напрямів підготовки. Предмет навчальної дисципліни: теорія кольору і гармонія кольорових сполучень та використання колористики в різних галузях людської діяльності мистецтва і дизайну. Завдання курсу:набуття базових знань з кольорознавства, ознайомлення з основними напрямками розвитку наук з кольорознавства та сучасними досягненнями у вивченні кольору та кольорових явищ; засвоєння основних колористичних понять, взаємодії світла і кольору та світлових явищ як причини виникнення кольору; ознайомлення з фізіологічними та психологічними властивостями кольору та впливу його на людину; формування цілісного уявлення про художньо-естетичні та формотворчі якості кольору; формування колористичного сприйняття навколишнього середовища та навичок кольорової гармонізації дизайн-середовища; розвиток художнього смаку та створення гармонійного кольорового зображення у композиціях; набуття практичних навичок в роботі з кольором в дизайнерській проектній діяльності.

Мета курсу

формування у студентів компетентностей щодо широкого спектру використання кольору у сфері мистецтва та дизайну, поліграфічної та рекламної продукції, вивчення кольору як важливого фактору підвищення художньо-естетичного рівня особистості.

Програмні результати навчання

- Здатність до застосування засобів кольорової гармонії в образотворчості та дизайн-проектуванні. - Здатність до мисленнєвої активності, творчого підходу у вирішенні нестандартних завдань.

Автори курсу

Поліщук Алла Анатоліївна

Викладачі

Поліщук Алла Анатоліївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 12 1 0