Історія балету

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Курс містить інформацію про основні етапи еволюції хореографічного мистецтва від зародження до сьогодення, знайомить з особливостями балетного мистецтва в різних країнах, знайомить з творчим доробком відомих балетмейстерів.

Мета курсу

Метою курсу є оволодіння системою знань з теорії та історії балету, вироблення у студентів уявлення про основні етапи еволюції хореографічного мистецтва, формування естетичних смаків та розвиток аналітичних здібностей.

Програмні результати навчання

Засвоєння цього курсу активізує пізнавальну діяльність студентів, розвиває творчі здібності майбутніх фахівців у галузі культури, спонукає їх до пошукової роботи, уміння аналізувати та синтезувати досягнення балетного мистецтва, допомагає набути компетентності в сфері хореографії та мистецької діяльності.

Автори курсу

Медвідь Тетяна Анатоліївна

Викладачі

Медвідь Тетяна Анатоліївна, Реброва Марія Юріївна

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0