Start Up підприємництво


Для вибору у 2023-2024 навчальному році

Всього годин: 120

Вивчення дисципліни орієнтовано на формування важливих сучасних навичок: підприємницькі – вміння започаткувати та розвивати власний бізнес; креативності – це можливість створювати нове з нічого; побачити можливість і зуміти її розвинути. Завдання навчальної дисципліни:- формування здатності оцінити і перетворити стартап-ідею в успішний бізнес за допомогою:- розробки стартапів і їх презентації;- оцінювання стартапів стосовно перспективності їх впровадження;- доведення стартапів до інвестиційної стадії;- визначення ефективної маркетингової програми реалізації стартапів з використанням інноваційних технологій;- залучення інвестицій (бізнес-ангелів, венчурних фондів, колективних інвестицій на основі крауд-фандінга), що надають спеціалізовані інтернет-ресурси, а також краудфандінговими сайтами;- ознайомити студентів з програмами підтримки розвитку стартапів. Програма навчальної дисципліни є практично-орієнтованою. У навчальному процесі застосовуються тренінгові технології, робота в групах, кейси, бізнес-симуляції, метод перевернутого класу.Структура:Змістові модулі 1. Start-up підприємництво: започаткуванняЗмістовий модуль 2. Формування бізнес-моделі та розробка бізнес-плану у start-up підприємництвіЗмістові модулі 3. Ресурсне забезпечення start-up підприємництваЗмістовий модуль 4. Програми підтримки розвитку start-up підприємництваВ рамках тем або певного модулю курсу можливо зарахування результатів, отриманих у неформальній освіті (вибір з кількох курсів, запропонованих викладачем або за власним вибором, узгодженим з викладачем). 

Мета курсу

Метою навчальної дисципліни є формування системи знань і практичних навичок у створенні та управлінні стартапами як інноваційної форми розвитку бізнесу, економічного обґрунтування ефективності та забезпечення успішного функціонування стартап-підприємництва.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знати:категоріальний апарат зі start-up підприємництва та інноваційного менеджменту;нормативно-законодавчу базу України, яка регулює інноваційну діяльність, зокрема, що стосується продукування та реалізації стартапів;економічну сутність стартапів як інноваційної форми бізнесу, їх місце і роль в діяльності економічних систем;організаційні засади формування та реалізації start-up підприємництва; методи, прийоми й показники оцінювання ефективності реалізації start-up підприємництва;вміти:застосувати отримані знання в практичній діяльності роботи економіста;розрахувати величину економічного ефекту від реалізації стартап-проєкту;обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення та реалізацію бізнес-ідей;здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин з метою продукування та реалізації стартап-проєктів;здійснювати бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері інноваційного підприємництва з урахуванням ризиків.працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати ефективності стартап-проєктів.Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи формування у студентів наступних компетентностей:здатність розуміти основні принципи роботи start-up екосистеми та start-up підприємництва;здатність ефективно працювати в команді стартапу;здатність спродукувати ідею стартапу, формування креативного мислення та дизайну мислення;здатність розробити бізнес-модель start-up підприємництва;здатність створити продукт у start-up підприємництві;здатність підготувати власний проект для пошуку фінансування. 

Автори курсу

Ушенко Наталя Валентинівна

Підрозділ

Кафедра міжнародної економіки,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Ушенко Наталя Валентинівна

Призначення

(Загальне, Бакалавр)

012.00.01 Дошкільна освіта; 013.00.01 Початкова освіта; 016.00.01 Логопедія; 017.00.01 Фізичне виховання; 017.00.02 Тренерська діяльність з обраного виду спорту; 017.00.03 Фітнес та рекреація; 021.00.01 Ведучий телевізійних програм; 022.00.02 Графічний дизайн; 023.00.01 Образотворче мистецтво; 023.00.03 Декоративне мистецтво; 024.00.01 Хореографія (за видами); 025.00.02 Сольний спів; 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано); 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти); 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 032.00.02 Історія та археологія; 033.00.01 Філософія; 035.01.01 Українська мова та література; 035.041.01 Мова і література (англійська); 035.043.02 Мова і література (німецька); 035.041.03 Переклад (англійська мова); 035.051.01 Мова і література (іспанська); 035.052.02 Мова і література (італійська); 035.055.03 Мова і література (французька); 035.065.01 Мова і література (китайська); 035.069.02 Мова і література (японська); 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика; 052.00.01 Політологія; 053.00.01 Психологія; 053.00.02 Практична психологія; 053.00.03 Психологія бізнесу та управління; 053.00.04 Консультаційна психологія; 061.00.01 Журналістика; 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю; 061.00.03 Видавнича справа та редагування; 061.00.05 Міжнародна журналістика; 072.00.01 Фінанси і кредит; 073.00.01 Менеджмент організацій; 081.00.01 Право; 111.00.01 Математика; 122.00.01 Інформатика; 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем; 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія; 231.00.01 Соціальна робота; 231.00.02 Соціальна педагогіка; 231.00.04 Соціальна адвокація; 291.00.01 Суспільні комунікації; 291.00.02 Регіональні студії; 293.00.01 Міжнародне право

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

* в залежності від вибору студента або початку вивчення

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 28 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 28 0 28 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Модульний контроль 0 8 0 8 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 56 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0