Економіка підприємства

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах. Предметом дисципліни є методи і способи раціонального поєднання та ефективного використання всіх елементів виробничого процесу на рівні підприємства. Об’єктом вивчення є підприємство як первинна ланка економічної системи, при цьому розглядаються економічні суб’єкти реального сектору економіки незалежно від виду діяльності, форм власності та розмірів. Логіка побудови курсу базується на послідовному викладенні окремих розділів і тем, які охоплюють матеріал від загальної характеристики підприємства як суб'єкта господарювання, до поглибленого вивчення спеціальних питань, які стосуються формування та використання ресурсів підприємства, оцінки їх ефективності, безпосередньо організації й результативність (економічної та соціальної ефективності) виробництва, формування витрат та результатів підприємства, інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства, якості та конкурентоспроможності продукції. Знання з економіки підприємства знайдуть застосування у практичній професійній діяльності; в педагогічній роботі; при проведенні наукових досліджень тощо.

Мета курсу

Набуття студентами знань з розділів прикладної економіки, організації та ефективності господарювання на рівні первинної ланки національної економіки, оволодіння теоретичними та практичними навичками з управління підприємством в умовах ринкового середовища.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: - суть підприємства, взаємозв'язок його внутрішніх елементів та зовнішнього середовища; - специфіку управління, планування та прогнозування на різних етапах життєвого циклу підприємства; - склад, шляхи формування, методи оцінювання та ефективного використання виробничих ресурсів (основних фондів, оборотних засобів, нематеріальних активів, робочої сили); - особливості здійснення інвестиційної та інноваційної політики на підприємстві; - показники оцінки ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів та діяльності підприємства в цілому; - основні законодавчо-нормативні акти, які регулюють діяльність сучасних підприємств на території України. уміти: - приймати науково обґрунтовані господарсько-управлінські рішення в умовах ринкової економіки; - спрямовувати свої вміння і знання на отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом оптимального використання трудових, матеріальних, фінансово-кредитних та інших ресурсів підприємства; - самостійно здійснювати розрахунки та аналіз основних фінансово-економічних показників, які характеризують діяльність сучасного підприємства.

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 0 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0