Основи критичного мислення

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У США, Канаді та інших загальновизнаних у світі країнах – лідерах у царині освіти поширення набув курс критичного мислення як сучасна версія «науки міркування». Формування критичного мислення має на меті вироблення професійно орієнтованих навичок аналізу, осягнення та критичної оцінки міркувань, оптимальне розв’язання наявної проблеми. Критичне мислення визнане обов’язковою умовою отримання будь-якої – юридичної, економічної, гуманітарної чи фізико-математичної освіти. Упродовж останніх п’ятнадцяти років в американських школах зневагу до критичного мислення було засуджено. Критичне мислення є одним із найважливіших предметів незалежно від спеціалізації навчання. Якість вашої роботи, успіхи в кар’єрі, внесок у життя суспільства або ведення приватних справ – усе залежить від вашої спроможності долати проблеми та знаходити рішення.

Мета курсу

Формування та вдосконалення культури мислення студентів шляхом засвоєння ними основних знань з логіки та вироблення навичок доказового, несуперечливого, критичного мислення мислення в процесі застосування набутих знань в практичних ситуаціях.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань: -про структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; -поняття логічної форми та логічного закону; -сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови; -виникнення логіки та закономірності її становлення; -значення логічного аналізу; -особливості судження як форми мислення, види суджень та їх будова; -роль запитань і відповідей в процесі пізнання і комунікації, правильність їх будови; -функції основних логічних законів та їх значення для мислитель них та комунікативних процесів; -сутність умовиводу, його види та правила побудови; -логічний аналіз аргументації, види її, правила доведення і спростування. Вміння: -чітко визначати зміст понять професійної галузі; -вести діалог.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Історико-філософський факультет

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 16 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 16 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 80 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0