Психологія міжкультурних комунікацій

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про психологію міжкультурних комунікацій. Здійснюється аналіз основних психологічних, теоретичних і прикладних питань психології міжкультурних комунікацій. Практичне значення опанування навчального курсу направлено на формування у студентів розуміння специфіки взаємодії представників з різними  мовними, культурними та етнічними характеристиками, а також на формування умінь та навичок ведення діалогу й організації взаємодії сторін у міжетнічних конфліктах. Змістовний модуль І. Психологія міжкультурних комунікацій. Особливості національно-етнічної свідомості та ідентичності.Міжкультурна комунікація та її значення у професійній діяльності. Мовні, культурні та етнічні характеристики представників етносів. Психологічний портрет націй. Змістовний модуль ІІ. Особливості міжкультурних відносин. Менталітет як наукова категорія. Типи культур та міжкультурні стилі. Труднощі міжкультурної комунікації та шляхи їх подолання. Особливості культурних та ментальних процесів. Змістовний модуль ІІІ. Вираження національних особливостей в контексті міжкультурних комунікацій.Особливості ділової міжкультурної комунікації. Особливості простору, часу та інформаційного потоку в міжкультурному комунікативному процесі. Вербальні та невербальні особливості міжкультурного комунікативного процесу. Змістовний модуль ІV. Міжетнічні комунікації: конфлікти та можливість діалогу. Міжетнічний конфлікт як феномен - причини та особливості. Основні підходи до міжетнічних конфліктів. Толерантність у міжетнічних конфліктах. Використання культурних особливостей у медіації.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей у галузі психології міжкультурних комунікацій, формування умінь та навичок інформаційно-аналітичної діяльності щодо розуміння психологічних особливостей міжкультурного спілкування.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: здійснення психологічного аналізу міжкультурних комунікацій; розуміння специфіки взаємодії представників з різними мовними, культурними та етнічними характеристиками; вміння застосовувати особливості комунікації в діловому контексті; вміння вести й організовувати діалог взаємодії сторін у міжетнічних конфліктах та володіти технологіями медіації.

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Період навчання

1-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 28 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 28 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 56 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0