Психологія реклами

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються особливості психології реклами, ефективність реклами та основні характеристики впливу реклами на особистість. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів відповідних аналітичних та практичних умінь та навичок. Змістовий модуль 1. Реклама як соціально-психологічний феномен. Сутність психології реклами як галузі психологічного знання. Основні етапи становлення реклами та їх психологічна сутність. Реклама як комунікація. Психологія сприйняття і рекламний бізнес. Психологічні основи рекламних комунікацій. Реклама як соціально-психологічне явище. Людина як суб’єкт рекламних комунікацій. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен. Змістові і формально-динамічні характеристики реклами. Змістовий модуль 2. Ефективність реклами та характеристика психологічного впливу на особистість. Психоаналіз у рекламі. Особистість і самореклама, стратегії поведінки людини в умовах самореклами. Психологічні аспекти розуміння рекламної інформації. Структура соціально-психологічного впливу реклами на споживача. Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі. Управління споживачем, мішені впливу. Принади в рекламних повідомленнях. Атракція як спосіб викликати довіру до реклами. Маніпулятивні прийоми в рекламі.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології реклами і формування умінь та навичок інформаційно-аналітичної діяльності, розвиток професійного мислення

Програмні результати навчання

• здатність до психотехнічного аналізу реклами, • вміння визначати психологічну ефективність реклами

Автори курсу

Ткачишина Оксана Романівна

Викладачі

Ткачишина Оксана Романівна

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 10 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 18 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0