Психологія сучасної сім’ї

Для вибору у 2017-2018 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні компоненти, функції та типологія сучасних родин, наведено характеристику гармонійних та деструктивних сімейних взаємин. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через формування у студентів навичок побудови гармонійних сімейних взаємин.  Змістовий модуль I. Загальні питання психології сім’ї. Сім’я як предмет психологічного аналізу. Еволюція та сучасні тенденції розвитку сім’ї. Типові функції родини та її життєвий цикл. Психологічна структура та типологія сім’ї. Формальні та неформальні родинні ролі. Змістовий модуль ІІ. Психологія сімейних взаємин. Формування шлюбної пари. Психологія молодої родини. Поняття про конструктивні та деструктивні сімейні взаємини. Психологічні аспекти подружньої сексуальності та виховання дітей. Психологічні особливості неповних родин. Змістовий модуль III. Типові психологічні проблеми родинного життя. Психологічне здоров’я родини, його чинники та рівні. Детермінація, види та симптоми сімейних криз. Родинні сварки та конфлікти. Психологія подружньої зради. Руйнування родини через розлучення. Психологічні особливості повторних шлюбів.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології шлюбно-сімейних взаємин і формування світоглядного та функціонального образу Я-сім’янина

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу шлюбно-родинних взаємин, • вміння діагностувати типові психологічні проблеми родини та розробляти шляхи їх вирішення

Автори курсу

Столярчук Олеся Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Столярчук Олеся Анатоліївна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 4 4 4 4 0 0
Години (120)
Лекції 36 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 20 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 8 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 56 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0