Інновації в банківському бізнесі


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Дисципліна охоплює комплекс питань, що розкривають зміст і особливості процесу управління інноваційною діяльністю банку. Особлива увага приділяється інноваціям в обслуговуванні клієнтів банку, технологіям дистанційного банкінгу, аналізі економічної ефективності інноваційної діяльності банку.

Мета курсу

є формування у слухачів системи знань, вмінь, навичок у поглибленні фахових компетенцій щодо забезпечення інноваційного розвитку банку та банківського бізнесу, використання та поширення інноваційних рішень, їх вплив на фінансову сферу та розвиток суспільства в цілому.

Програмні результати навчання

РН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. РН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. РН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. РН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. РН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів. РН13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

Автори курсу

Рамський Андрій Юрійович

Підрозділ

Кафедра фінансів,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Рамський Андрій Юрійович

Призначення

(Магістр)

072.00.01 Фінанси і кредит (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 1 0
Максимальна кількість 25 1 0