Злиття і поглинання компаній


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

В сучасних умовах світової інтеграції та глобалізації конкурентного середовища дуже важливе місце займають механізми антикризового управління. Одним з таких механізмів виступають процеси злиття або поглинання підприємств, які стають невід’ємною складовою розвитку економічних відносин суб’єктів господарювання. Розвиток вітчизняного ринку злиття та поглинання підприємств починається з становлення України як незалежної держави. Все це обумовлює необхідність розуміння сутності механізму проведення злиття та поглинання підприємств та оцінки доцільності його проведення.

Мета курсу

Формування теоретичних знань і практичних навичок та розуміння основних понять, а також сутності механізму та аналізу сучасних процесів злиття і поглинання підприємств, які стають невід’ємною складовою розвитку економічних відносин суб’єктів господарювання. Формування у студентів розуміння проведення злиття та поглинання підприємств та оцінки доцільності його проведення, економічного механізму функціонування сучасного ринку корпоративного контролю, пріоритетів та проблем розвитку в умовах глобалізації.

Програмні результати навчання

РН01. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. РН03. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. РН04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН06. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. РН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. РН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. РН10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. РН11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень. РН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

Автори курсу

Казак Оксана Олексіївна

Підрозділ

Кафедра фінансів,
Факультет економіки та управління

Викладачі

Казак Оксана Олексіївна

Призначення

(Магістр)

072.00.01 Фінанси і кредит (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 1 1 0
Максимальна кількість 25 1 0