Європейські медійні стандарти


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Курс передбачає поглиблене вивчення якісних змін у трансформації українського медіапростору відповідно до європейських стандартів. Під час вивчення курсу студенти поглиблять знання з психології соціальних комунікацій, дізнаються про основні європейські підходи до сприймання медіаконтенту в інформаційному просторі, специфіку роботи з масовою аудиторією, використання навичок та компетенцій із медіаграмотності, критичного мислення, дослідять значимість ролі журналістики у суспільстві, її законодавчих, етичних та інших регуляторних аспектів. Навчаться аналізувати ЗМІ, які є підґрунтям для трансформації редакційної політики українських медіа щодо впровадження європейських стандартів та цінностей в українське медіасередовище.

Мета курсу

Забезпечення поглибленої фахової підготовки у розумінні європейських медійних стандартів і цінностей та включення їх в українську медіапрактику, опанування загальних та фахових компетентностей: ОП 061.00.01  «Журналістика», ОП 061.00.04 «Медіа-комунікації», ЗК-3 Здатність до креативності. Відкритість до нових знань, ідей і технологій; здатність продукувати нестандартні ідеї, творчо підходити до вирішення проблеми чи виконання завдань. ОП 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю», ФКУ-12 здатність до володіння сучасними digital-комунікаціями, робота з рекламним та PR-контентом різних форматів із дотриманням професійних стандартів. ЗКУ-10 Володіння сучасними інформаційними ресурсами та технологіями. Інформаційна та ІКТ-грамотність. ОП 061.00.03 «Видавнича справа та редагування», ФК-7 Здатність проводити інноваційну діяльність у сфері соціальних комунікацій ОП 061.00.06 «Контент-продюсування цифрових медіапроєктів», ФК-4. Здатність проводити проєктну інноваційну діяльність у галузі цифрових медій; ОП 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ЗК-8 Здатність до пошуку, оброблення й аналізу необхідної для розвязування навчальних, наукових і професійних завдань інформації з різних джерел із дотриманням етичних та правових норм; навички використання інформаційно-комунікаційних, компютерних технологій як інструменту набуття знань та умінь, а також презентації проблеми, задачі, відомих чи власних результатів тощо.

Програмні результати навчання

ОП 061.00.01  «Журналістика», ПРН-8 Здійснювати професійну діяльність в межах існуючого медіа-законодавства. ОП 061.00.02 «Реклама і зв’язки з громадськістю»: РНУ-08 Комплексно підходити до вирішення професійних завдань з метою досягнення високого результату ОП 061.00.03 «Видавнича справа та редагування»: ПРН-3 використовувати знання з новітніх медіакомунікативних технологій, сучасних видавничих технологій. Передбачати поведінку аудиторії на новий інформаційний продукт чи нову інформаційну акцію. ОП 061.00.04 «Медіа-комунікації» ПРН-2 В умовах професійної діяльності застосовувати сучасні інноваційні технології в комунікативній сфері. ОП 061.00.06 «Контент-продюсування цифрових медіапроєктів»: ПРН-10. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з соціальних комунікацій у професійної діяльності на рівні новітніх досягнень в інноваційній діяльності цифрових медій; ОП 029.00.02 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» : ПРН-У-10 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, вивчення інноваційного досвіду.

Підрозділ

Кафедра журналістики та нових медіа,
Факультет журналістики

Призначення

(Загальне, Магістр)

029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (магістр); 061.00.01 Журналістика (магістр); 061.00.02 Реклама і зв’язки з громадськістю (магістр); 061.00.03 Видавнича справа та редагування (магістр); 061.00.04 Медіа-комунікації (магістр); 061.00.06 Контент-продюсування цифрових медіапроєктів (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (2) 0 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 15 1 0
Максимальна кількість 25 1 0