Психологія особистості

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У межах курсу висвітлюються основні психологічні підходи до розуміння особистості, узагальнюються й інтегруються знання про окремі психічні якості в поняття особистості, набуваються вміння й навички самопізнання, самоаналізу, саморозуміння, самоактуалізації та саморозвитку з метою ефективного їх застосування у практичній і прикладній діяльностях. Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про особистість. Індивід. Індивідуальність. Особистість й її психологічна характеристика. Поняття про структуру особистості у вітчизняній та зарубіжній психології. Становлення і розвиток особистості. Індивідуально-психологічні особливості особистості. Психофізіологічні властивості та соціально-психологічна характеристика особистості. Типології особистості. Змістовий модуль 2. Особистість та її суттєві аспекти: зрілість, досконалість, творчість і самоактуалізація. Поняття активності та діяльності особистості. Розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості. Потреби та мотиви особистості. Цінності особистості. Самосвідомість і Я‑концепція особистості. Зріла особистість й її характеристики. Творча особистість, особливості її розвитку. Самореалізація та самовдосконалення особистості.

Мета курсу

розширення соціально-психологічної й аутопсихологічної компетентностей у сфері становлення, розвитку та саморозвитку особистості

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного самоаналізу, самоусвідомлення та саморозвитку особистості; • вміння розрізняти та враховувати психологічні умови й особливості становлення, функціонування і розвитку особистості

Автори курсу

Олена Михайлівна Шевцова

Викладачі

Олена Михайлівна Шевцова

Період навчання

2-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 0 0 0 0