Теорія та історія музичної освіти


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

У процесі вивчення курсу "Теорія та історія музичної освіти" вивчаються просвітницькі ідеї українських громадсько-педагогічних діячів минулого та сьогодення, останні дослідження в галузі української педагогіки, психології та музикознавства, сформульовано основні положення української національної школи, запропонована інтегративна модель художньо-комукативної діяльності студентів у процесі виконання мистецьких проектів. Висвітлюються теорія і практика творчого потенціалу майбутніх фахівців у галузі музичного мистецтва. Розкриваються провідні педагогічні системи на національних засадах  та європейському досвіді (П.Шафер, Д.Кендалл, Б.Ландек, Р.Грегем, І.Плоуде та ін.). Досліджується специфіка розвитку ментального досвіду студентів закладів вищої мистецької освіти. Формування компетентностей студентів відбувається у процесі хабітуалізації освітнього процесу через активну реалізацію ділових ігор та колективних мистецьких проєктів.

Мета курсу

підготовка фахівців у сфері музичного мистецтва  відповідно до рівня і тенденцій розвитку сучасної науки; вивчення теоретичних засад музичної освіти, осмислення практичного досвіду зарубіжних та українських учених.

Програмні результати навчання

·     Володіти професійними навичками виконавської, творчої та педагогічної діяльності. ·     Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у виконавстві. ·     Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків. ·     Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію. ·     Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. ·     Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом. ·     Здійснювати викладання гри на інструменті/методики музичної освіти з урахуванням потреб здобувача освіти, цілей навчання, вікових та індивідуальних особливостей здобувача. ·     Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, аналізувати альтернативи та оцінювати ризики. Готовність виконувати функції викладача вищого навчального закладу демонструючи знання теорії музичної освіти.

Підрозділ

Кафедра музикознавства та музичної освіти,
Факультет музичного мистецтва і хореографії

Призначення

(Магістр)

025.00.01 Музичне мистецтво (магістр)

Період навчання

1-й рік, 2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 2 3 0
Години (150)
Лекції 0 8 12 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 8 12 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Модульний контроль 0 4 6 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 40 60 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0