Психологія самопізнання та саморозвитку

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються зміст, функції та механізми психології самопізнання та саморозвитку. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів усвідомленої мотивації до власного удосконалення, саморозвитку та самореалізації. Змістовий модуль 1. Психологія самопізнання. Загальна характеристика самопізнання особистості. Самопізнання в онтогенезі. Психолого-педагогічний супровід самопізнання. Змістовий модуль 2. Психологія  саморозвитку. Сутність саморозвитку особистості. Саморозвиток та життєвий шлях особистості. Бар’єри саморозвитку.

Мета курсу

створення умов для соціального, культурного та професійного самовизначення особистості шляхом підвищення рівня психологічної культури, усвідомлення кожним власної індивідуальності та володіння механізмами самопізнання, саморозвитку та самореалізації.

Програмні результати навчання

• здатність виявляти і аналізувати детермінанти змін психічних станів, психічних явищ, поведінкових виявів особистості в різних життєвих ситуаціях; • вміння визначати особистісні складові шляхів самопізнання та саморозвитку; • вміння проводити діагностичні заходи інтерпретувати прояви індивідуальності особистості; • здатність здійснювати комплексні психологічні заходи щодо вироблення особистісних стратегій самопізнання, саморозвитку, самореалізації.

Автори курсу

Сергєєнкова Оксана Павлівна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Сергєєнкова Оксана Павлівна, Фурман Вікторія Вікторівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 2 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 26 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 4 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 28 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0