Країнознавство англомовних країн


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

Зміст дисципліни базується на ознайомленні студентів з країнознавчими і лінгвокраїнознавчими знаннями про англомовні країни, насамперед, Великобританію, США, Австралію, Канаду. Важливим аспектом у контексті країнознавства є також роль англійської мови як засобу міжкультурного спілкування у світі та на Європейському континенті. Окрім тем, які традиційно охоплені програмами і підручниками з країнознавства (географія, історія, політичний устрій, видатні особистості, культура, традиції і свята тощо), планується включити у зміст дисципліни також питання про типову мовленнєву і немовленнєву поведінку носіїв англійської мови, особливості національного менталітету, міжкультурні протиріччя і так званий «культурний шок» тощо. Окрім того, для студентів спеціальності «Журналістика» запропоновано ознайомлення з особливостями медіа простору і засобів масової інформації англомовних країн, для студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» - відповідно представлено для ознайомлення тонкощі і нюанси рекламного дискурсу і PR-технологій і т. інш.

Мета курсу

Сформувати країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції англійською мовою студентів як важливий компонент їхньої іншомовної мовленнєвої компетентності

Програмні результати навчання

У результаті закінчення курсу студенти повинні: - Отримати глибокі і професійні знання з історії, географії, політичного устрою, про культуру та традиції, видатних особистостей тощо; - Ознайомитись з англомовними реаліями та безперекладною лексикою; - Оволодіти стратегіями автентичної мовленнєвої та немовленнєвої поведінки; - Отримати країнознавчі та лінгвокраїнознавчі знання та сформувати відповідні уміння і навички комунікації у контексті своєї майбутньої професійної діяльності

Автори курсу

Скуратівська Галина Степанівна

Викладачі

Солдатова Леся Петрівна

Період навчання

4-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 28 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 28 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 56 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0