Інновації в професійній підготовці фахівців з дошкільної освіти


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Навчальна дисципліна спрямована на розвиток інноваційного мислення магістранта, що передбачає підготовку фахівця, здатного виокремлювати педагогічні проблеми та шукати способи їх ефективного вирішення у процесі професійної діяльності. Вивчення дисципліни дозволить сформувати у майбутнього викладача закладу вищої освіти готовність до застосування, розроблення, оцінювання та упровадження психолого-педагогічних інновацій у систему професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти.

Мета курсу

Розширення та поглиблення у здобувачів вищої освіти в межах спеціальності 012 Дошкільна освіта фахових компетентностей щодо створення та впровадження в практику наукових розробок, спрямованих на підвищення якості освітньої діяльності в системі професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у магістра з дошкільної освіти здатності та готовності до: -     взаємодії з різними категоріями фахівців для реалізації інноваційних проєктів у підготовці фахівців з дошкільної освіти; -     виявлення, узагальнення та впровадження у професійну діяльність інноваційного педагогічного досвіду; -     застосування в професійній діяльності інноваційних технологій та методик викладання психолого-педагогічних дисциплін. здійснення інноваційної професійної діяльності на засадах спілкуватися українською та іноземною мовами

Автори курсу

Козак Людмила Василівна

Підрозділ

Кафедра дошкільної освіти,
Факультет педагогічної освіти

Викладачі

Козак Людмила Василівна

Призначення

(Магістр)

012.00.01 Дошкільна освіта (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 0 4 0
Години (120)
Лекції 0 0 16 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 16 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 8 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 80 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0