Теорія прийняття рішень


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Теорія прийняття рішень − область дослідження, в якій використовуються поняття і методи математики, статистики, економіки, менеджменту і психології, яка вивчає закономірності вибору людьми шляхів розв'язання різного роду проблем і задач, а також досліджує способи пошуку найбільш вигідних з можливих рішень із врахуванням багатьох критерів, оцінкою ризиків.Дисципліна спрямована на отримання здобувачами однієї з важливих і універсальних компетентностей - здатність оцінювати, аналізувати та використовувати інформацію для прогнозування та прийняття рішень у різних галузях людської діяльності; вибирати і формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проєктах.

Мета курсу

Мета – формування компетентного спеціаліста в контексті використання математичного інструментарію для прийняття рішень і вирішення проблем, здатного застосовувати i розвивати основні положення дисципліни у науковій, навчальній та професійній діяльності, застосовувати апарат дисципліни у різних прикладних задачах; формування логічного, критичного, аналітичного мислення студентів.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати ·      основні ідеї та принципи реалізації теорії прийняття рішень; ·      основні способи прийняття рішень; ·      засади використання функції корисності; ·      наявні підходи до реалізації експертних процедур для прийняття рішень; ·      основні положення кооперативного прийняття рішень; ·      основні поняття та принципи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації; вміти ·      розв’язувати завдання з використанням функцій корисності; ·      здійснювати експертні процедури для прийняття рішень; ·      знаходити рішення завдань в умовах колективного прийняття рішень; ·      розв’язувати завдання в умовах нечіткої інформації; та досягти наступних програмних результатів навчання: ПРН-З-2 Володіти основами математичних дисциплін і теорій, які вивчають моделі природничих і соціальних процесів. ПРН-З-6 Знати й розуміти межі застосування тих чи інших математичних теорій, методів, інструментів. ПРН-У-1 Коректно проводити логічні міркування, грамотно вибудовувати доведення математичних фактів, використовуючи, в тому числі, класичні методи доведення (від супротивного, математичної індукції, конструктивний та ін.). ПРН-У-3 Демонструвати уміння використовувати фундаментальні математичні закономірності при розв’язуванні теоретичних та прикладних математичних задач і проблем, які потребують, зокрема, інтеграції набутих знань, методів з різних розділів математики, в т.ч. багатокритеріальні задачі та задачі з неповними даними. ПРН-У-8 Застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних умовах. ПРН-У-9 Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень.

Автори курсу

Прошкін Володимир Вадимович

Підрозділ

Кафедра математики і фізики,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Прошкін Володимир Вадимович

Призначення

(Магістр)

111.00.02 Математичне моделювання (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 20 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 20 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 5 1 0
Максимальна кількість 15 1 0