Риторика (ораторське мистецтво)

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

У курсі подається огляд історичного становлення риторики та використання досвіду класичної риторики у сучасному світі. Розглядаються складові мовної майстерності. Вивчається композиційна побудова промови, засади культури мовлення та мовні засоби виразності (тропи і стилістичні фігури). Окрема тема присвячена мистецтву аргументації. Розглядаються також жести та мімічні засоби виразності, особисті якості ритора.

Мета курсу

Сформувати у студентів культуру мислення і вміння доносити свою думку до співрозмовника. Ознайомлення студентів з основами знань класичної і сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність і на цій основі розвинути в них здатність вільно орієнтуватися в мовно-риторичному середовищі, вміння та навички аналізувати та продукувати риторичні тексти в різних жанрових топіках відповідно до мети, функціонального призначення й умов соціальних комунікативних практик. Окрім того, вивчення риторики як квінтесенції духовної скарбниці людства покликане сприяти підвищенню загальної культури студентської молоді, розвиткові лідерських якостей особистості на основі формування її комунікативної компетентності. Формування у студентів цілісного системного уявлення про теоретичні засади та загальні закономірності розвитку риторики як теорії красномовства, основні тенденції розвитку культури вітчизняного красномовства; ознайомлення їх з головними способами мовного і невербального впливу на аудиторію, а також формування власного риторичного стилю на засадах гуманістичного риторичного ідеалу та комунікативної компетентності в основних жанрах красномовства.

Програмні результати навчання

Знати: -принципи ефективної комунікації та поняттєво-категоріальний каркас риторичної теорії; -головні історичні етапи становлення класичної риторики та тенденції її подальшого розвитку; -сучасну концепцію риторики (неориторики), яка пов’язана з формуванням свідомої світоглядної позиції та компонентним володінням предметом аргументації; -алгоритм діяльності з підготовки теми виступу та виголошення промови в основних жанрах та рамкових топіках красномовства; -техніку виразного публічного мовлення та основні прийоми словесної наочності; -критерії оцінки промови; -жанро-видову класифікацію красномовства; -невербальні (паралінгвістичні) засоби ефективної комунікації. Вміти: -вести розгорнутий монолог (лекцію) з фахової проблематики; ефективну, конструктивну бесіду на будь-яку тему з кола зацікавлень культурної, високоосвіченої людини; -володіти етичними принципами здійснення монологічного та діалогічного публічного мовлення; -формувати індивідуальний образ оратора, власний ораторський стиль на засадах гуманістичного риторичного ідеалу; -модулювати аудиторією та ефективно управляти нею під публічного виступу; -підготувати публічний виступ в головних жанрах красномовства; -давати загально риторичну оцінку ефективності продукта мисленнєво-мовленнєвої діяльності; -вдосконалювати техніку власного усного мовлення (дикції, модулювання звучання голосу, інтонації тощо); -знаходити оптимальні засоби переконання відносно предмета мовлення та правильної аргументації ідеї, її обґрунтування та розташування.

Автори курсу

Тур Микола Григорович

Викладачі

Брижнік Віталій Миколайович, Тур Микола Григорович

Період навчання

3-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 0 2 2 0 0
Години (120)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1