Психологія залежності

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються основні  види залежної поведінки; визначається роль біологічних, психологічних та соціальних чинників у виникненні залежної поведінки. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки. Змістовий модуль 1. Загальні питання психології залежності. Хімічні види залежності Визначення феномену залежності. Класифікація залежних форм поведінки. Чинники залежної поведінки. Хімічні види залежності: алкогольна та наркотична залежності. Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежностей. Нехімічні види залежностей: ігрова залежність, технологічні залежності, залежність від стосунків. Соціально-психологічна профілактика залежностей

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології залежної поведінки особистості та формування адекватного ставлення до осіб, яким властива залежна поведінка

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу причин виникнення залежної поведінки, • діагностувати типові психологічні проблеми залежних осіб та визначати для них основні напрямки психологічної допомоги

Автори курсу

Сорокіна Олена Анатоліївна

Викладачі

Сорокіна Олена Анатоліївна

Період навчання

3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 0 0 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 16 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 12 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 4 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 28 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0