Технології проектування вбудованих систем


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач другого (магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Технології проектування вбудованих систем» та необхідне методичне забезпечення, складові і технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Навчальна дисципліна складається з 5 змістових модулів: Основи, Технології отримання інформації,  Обробка і виконання, Передавання даних, Бездротові системи.

Мета курсу

Мета курсу: надання системних відомостей про системні та фізичні принципи створення сучасних вбудованих комп’ютерних систем керування і технологій; сформувати знання загальних принципів побудови комп’ютерної техніки, вміння та навички, необхідні для раціонального використання сучасних комп’ютерних систем, периферійних засобів, локальних комп’ютерних мереж та Інтернету.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: -       Програмно-апаратне забезпечення кінцевих пристроїв. Платформу Arduino та мікрокомп’ютер Raspberry Pi.-       архітектуру мікроконтролера, фізичні принципи його роботи, мережні технології інтернету речей; -       принципи функціонування та технології проектування вбудованих мікропроцесорних систем; -      методів та підходів до їх програмування; систем автоматизованого проектування; -       основні види інтерфейсів та мережевих протоколів, які використовуються у пристроях інтернету речей; -       процеси, що відбуваються під час керування основними пристроями; -        методи, інструментальні та програмні засоби тестування і налаштування вбудованих систем;

Автори курсу

Абрамов Вадим Олексійович

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Абрамов Вадим Олексійович

Призначення

(Магістр)

122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи (магістр)

Період навчання

1-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0
Години (0)
Лекції 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0