Інновації в ІТ галузі


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

21 століття ввійшло в історію, під назвою: «Епоха інформаційних технологій ». Інформаційні технології,  глибоко увійшли в сучасне життя . Інформаційна сфера, дуже стрімко розвивалася, з моменту її появи, вона постійна модернізувалася, в неї вносилися, все нові  і нові інноваційні рішення. Цей процес набирає обертів, щодня в Україні і в усьому світі розробляються сотні тисяч нових програм і рішень дозволяють поліпшити цю область життя суспільства.В цьому курсі будуть розлянуті інновації в ІТ- галузі

Мета курсу

Забезпечити студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Комп'ютерні науки» та підготувати студентів для подальшого навчання за обраним напрямом. Формування у студентів поглиблених теоретичних та практичних знань з виявлення та застосування нових інформаційних технологій як стратегічного ресурсу, практичного застосування їх до поставлених завдань; отримання навиків з адаптування та використання інформаційних технологій; набуття навиків роботи в команді; навчання на прикладах конкретних реальних ситуацій.

Програмні результати навчання

РН1- Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей знань.РН2 - Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.РН3 - Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаютьсяРН4 - Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.РН6 - Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи.

Автори курсу

Машкіна Ірина Вікторівна, Носенко Тетяна Іванівна

Підрозділ

Кафедра комп'ютерних наук,
Факультет інформаційних технологій і математики

Викладачі

Машкіна Ірина Вікторівна, Носенко Тетяна Іванівна

Призначення

(Магістр)

122.00.02 Інформаційно-аналітичні системи (магістр)

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Розподіл кредитів (5) 0 0 5 0
Години (150)
Лекції 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 10 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 30 0
...з них дистанційні 0 0 30 0
модульний контроль 0 0 10 0
...з них дистанційно 0 0 10 0
Самостійна робота 0 0 100 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0