Психологія професійної самореалізації

Для вибору у 2016-2017 навчальному році

В навчальній дисципліні розглядаються зміст, функції та механізми професійної самореалізації суб’єкта праці, аналізуються типові проблеми досягнення особистістю успіху у фаховій діяльності. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів якостей активного конкурентоспроможного працівника. Змістовий модуль 1. Психологічні аспекти професійної самореалізації особистості. Поняття самовизначення та самореалізації особистості у професійній сфері. Психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної діяльності. Професіоналізм та індивідуальний стиль фахової діяльності особистості. Стадії професійного розвитку людини, їх завдання та зміст. Фахова кар’єра, її види та чинники побудови. Змістовий модуль 2. Типові проблеми самореалізації особистості у професійній діяльності. Типові перешкоди здійснення професійної самореалізації особистості. Поняття про конструктивні та деструктивні механізми побудови фахової кар’єри. Детермінація, види та симптоми криз професійного розвитку. Аналіз ознак професійного стресу та професійних деструкцій. Причини та симптоми професійного вигорання особистості.

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології та розвиток студентів як майбутніх суб’єктів фахової діяльності

Програмні результати навчання

здатність до психологічного аналізу змісту та динаміки професійної самореалізації особистості, вміння діагностувати типові психологічні порушення професійної самореалізації та розробляти шляхи їх вирішення

Автори курсу

Столярчук Олеся Анатоліївна

Підрозділ

Кафедра психології особистості та соціальних практик,
Інститут людини

Викладачі

Мерзлякова Олена Леонідівна

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступно до вибору у будь якому семестрі

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (2) 2 2 2 2 0 0
Години (60)
Лекції 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 0 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 0 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 25 1 0
Максимальна кількість 25 1 0