Практикум з української мови


Для вибору у 2016-2017 навчальному році

«Практикум з української мови» зорієнтована на дослідження особливостей мовних одиниць, необхідних майбутньому педагогові в його повсякденній професійній діяльності, зокрема з’ясування специфіки використання теоретичних знань у практиці усного і писемного мовлення, формує вміння відтворювати фонетичні, орфоепічні, лексичні, графіко-орфографічні, пунктуаційні норми під час створення й інтерпретації текстів різних стилів і жанрів

Мета курсу

Розширення ерудиції в галузі філології

Програмні результати навчання

Уміння самостійно розв’язувати проблемні завдання, застосовуючи основні поняття і терміни мовознавства; удосконалення культури усного і писемного мовлення

Автори курсу

Заєць Валентина Григорівна

Викладачі

Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 2 2 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 24 24 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 4 4 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 28 28 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 1
Максимальна кількість 12 1 1