Терапевтичні вправи


Для вибору у 2022-2023 навчальному році

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Терапевтичні вправи» є закономірності призначення і застосування фізичних вправ для профілактики та терапії різних захворювань та патологічних станів

Мета курсу

формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, складання комплексів терапевтичних вправ.

Програмні результати навчання

ПР 01. Демонструвати готовність до зміцнення та збереження особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та проведення роз’яснювальної роботи серед пацієнтів/клієнтів, членів їх родин, медичних фахівців, а також покращенню довкілля громади. ПР 02. Спілкуватися усно та письмово українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування; складати документи, у тому числі іноземною мовою (мовами). ПР 04. Застосовувати у професійній діяльності знання біологічних, медичних, педагогічних та психосоціальних аспектів фізичної терапії та ерготерапії. ПР 05. Надавати долікарську допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі; вибирати оптимальні методи та засоби збереження життя. ПР 06. Застосовувати методи й інструменти визначення та вимірювання структурних змін та порушених функцій організму, активності та участі, трактувати отриману інформацію. ПР 07. Трактувати інформацію про наявні у пацієнта/клієнта порушення за Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та Міжнародною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей та підлітків (МКФ ДП). ПР 08. Реалізувати індивідуальні програми фізичної терапії, ерготерапії. ПР 09. Здійснювати заходи фізичної терапії, для ліквідації, або компенсації рухових порушень та активності. ПР 10. Здійснювати заходи ерготерапії для ліквідації, або компенсації функціональних та асоційованих з ними обмежень активності та участі в діяльності. ПР 11. Застосовувати сучасні науково-доказові дані у професійній діяльності. ПР 12. Обирати оптимальні форми, методи і прийоми, які б забезпечили шанобливе ставлення до пацієнта/клієнта, його безпеку/захист, комфорт та приватність. ПР 13. Безпечно та ефективно використовувати обладнання для проведення реабілітаційних заходів, контролю основних життєвих показників пацієнта, допоміжні технічні засоби реабілітації для пересування та самообслуговування. ПР 14. Вербально і невербально спілкуватися з особами та групами співрозмовників, різними за віком, рівнем освіти, соціальною і професійною приналежністю, психологічними та когнітивними якостями тощо, у мультидисциплінарній команді. ПР 15. Проводити інструктаж та навчання клієнтів, членів їх родин, колег і невеликих груп. ПР 16. Оцінювати результати виконання програм фізичної терапії та ерготерапії, використовуючи відповідний інструментарій (згідно додатку 3), та за потреби, модифіковувати поточну діяльність.

Автори курсу

Буряк Ольга Юріївна

Підрозділ

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії,
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту

Викладачі

Буряк Ольга Юріївна

Призначення

(Бакалавр)

227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія

Період навчання

2-й рік

Розподіл

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Розподіл кредитів (4) 0 4 0 0 0 0
Години (120)
Лекції 0 14 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Семінарські, практичні, лабораторні 0 42 0 0 0 0
...з них дистанційні 0 0 0 0 0 0
модульний контроль 0 8 0 0 0 0
...з них дистанційно 0 0 0 0 0 0
Самостійна робота 0 56 0 0 0 0

Кількість учасників

Одиниця Студенти Групи Підгрупи
Мінімальна кількість 12 1 0
Максимальна кількість 25 1 0